Saturday, August 27, 2011

ÎNDREPTAR PENTRU BUNA CUVIINŢĂ ÎN SFÂNTA BISERICĂ

· INTRÂND ÎN BISERICĂ, ADUCEŢI-VĂ AMINTE CĂ:

- Biserica este Casa lui Dumnezeu!

- Cine nu are Biserica de mamă, nu are pe Dum­ne­zeu de Tată. În afară de Bi­serică nu este mân­tu­i­re! [Sf. Ciprian]

- SFÂNTA LITURGHIE MAI ŢINE LUMEA! Iată de ce, TOATĂ LUMEA AR TREBUI SĂ VINĂ LA SFÂNTA LITUR­GHIE, că pentru dăi­nu­i­rea lumii e darul acesta pe pământ! Mântuirea noastră nu e numai un dar de la Dumnezeu, ci şi o faptă a libertăţii noastre! Dum­nezeu coboară între oameni şi suie oamenii la Sine, pe scara Sfintei Liturghii! [Părintele Arsenie BOCA]

- În afara slujbelor Bisericii nu există scară către cer! În Biserică afli că exişti! [Petre ŢUŢEA]

· PARTICIPAŢI în toate duminicile şi la sărbători, la ÎN­TREA­GA SLUJ­­BĂ A SFÂN­TEI LITUR­GHII!

Cine nu ia par­te la Sfânta Liturghie, acela ÎN­CE­TEAZĂ DE A MAI FI CREŞ­TIN ADEVĂRAT!

· În biserică se intră cu credinţă, cu smerenie, cu frică de Dumnezeu, cu bună evla­­­vie, cu gândul şi ini­ma aţin­ti­te nu­­­mai spre cer şi spre Dumnezeu!

· Înainte de a intra în biserică, vă rugăm să vă închideţi telefoanele mobile!

· Păşiţi apoi uşor, spre a vă închina mai întâi în faţa Sfintei Evanghelii şi a icoa­nei de pe te­­tra­­­pod, care Îl în­chi­­pu­ie pe Iisus Hristos în mijlocul bise­ri­­cii, iar apoi în fa­ţa ico­nos­­ta­su­­lui!

· DACĂ SFÂNTA LITURGHIE A ÎNCEPUT, ÎNCHINAŢI-VĂ LA ICOANE DUPĂ SLUJ­BĂ!

Aşe­za­ţi-vă în li­niş­te la lo­cul cuvenit!

· Odată ce aţi ajuns în biserică, RĂMÂNEŢI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL SLUJBEI! Numai aşa vă veţi pu­tea bu­­­­­cura pe de­plin de co­moara de daruri a Sfintei Liturghii! NU FA­CE­ŢI PRE­CUM IUDA!

· Aveţi grijă să lăsaţi liber mijlocul bisericii pentru slujitorii ei!

· La slujbe, bărbaţii stau în general în NAOS având capetele desco­pe­ri­te, iar fe­me­ile în PRO­­NAOS având ca­pe­­te­le acoperite. S-a împământenit obiceiul ca bărbaţii să stea în biserică în dreap­ta, iar femeile în stân­ga.

· Nu se îngăduie trecerea mirenilor printre cele două tetrapoade din faţa ca­­ta­pe­tes­­mei, iar prin faţa uşi­lor îm­pă­­ră­teş­ti se poate trece numai când aces­­­­tea sunt în­­­chise sau când cre­din­cio­­şii primesc Sfânta Împărtăşanie!

· Nu este permisă pătrunderea mirenilor în Sfântul Altar!

· Îmbrăcămintea, gesturile şi comportarea celor ce intră în biserică tre­bu­ie să fie de­­cen­­te!

· Păstrarea integrităţii obiectelor şi a curăţeniei din biserică este obligatorie!

· În timpul slujbelor nu vorbiţi, nu râdeţi, nu faceţi glu­me, nu vă plim­­­­baţi prin bi­se­rică fă­ră rost!

DUM­NE­­ZEU NU E AL NEORÂNDUIELII, CI AL PĂCII[1 Co 14, 33]!

· La CITIREA SFINTEI EVANGHELII staţi DREPŢI ÎN PICIOARE sau ÎN GENUNCHI!

(în SEMN DE RES­PECT şi deoarece MAI MARE ESTE OMUL ÎN GENUNCHI, decât în picioare!)

NU STAŢI JOS!

· Când preotul rosteşte epicleza (Îl imploră pe Dumnezeu să-L trimită pe Sfân­tul Duh spre a sfinţi Darurile) şi când iese cu Darurile Sfin­ţi­te, CRE­­DIN­CIO­ŞII TRE­­­BU­IE SĂ ÎN­­­GE­NUNCHEZE! Se ca­de să ne umi­lim, să plân­­­gem pen­tru ce­le ce a su­ferit Iisus Hristos pentru noi şi să ce­rem ier­ta­rea pă­ca­telor noas­tre!

· La terminarea Liturghiei, ascultaţi cu atenţie anunţurile preotului şi doar apoi ieşiţi în linişte şi ordine!

· Şi NU UITAŢI care este MISIUNEA SLUJITORILOR SFINTEI BISERICI:

- Preoţii nu se acomodează lumii, ci luptă pentru ca lumea să se aco­­­mo­de­ze la Le­gea lui DUMNE­ZEU!

- Preoţii urmăresc să întraripeze sufletul, să-l smulgă din lume, să-l dea lui Dumnezeu şi să-l facă să pă­zeas­­că chi­­pul lui Dumnezeu! [Sf. Grigore de Nazianz]

- Slujitorii Sfântului Altar sunt plasaţi între lume şi Dumnezeu şi au rolul de a întinde pun­ţi de lumină în­tre pă­­mânt şi cer!


No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)