Thursday, August 4, 2011

Sfânta Liturghie mai ţine lumea – Părintele Arsenie BOCA

„Precum Taina Pocăinţei sau mărturisirea este judecata milostivă a lui Dum­nezeu as­cun­să sub chip smerit, şi iubitorii de smerenie dau de darul acesta, ase­menea şi Sfânta Jertfă a Mân­­­tuitorului din Sfânta Liturghie, iarăşi sub chip sme­rit, ascunde o taină a ocârmuirii lumii. Cei vechi ştiau de ce nu se arată An­ti­hrist în zilele lor, căci Sfântul Pavel vorbeşte despre tai­na aceasta în chip ascuns, dar n-o numeşte (II Tesaloniceni 2, 6). E Sfânta Liturghie, sau Jert­­fa cea de-a pu­ru­ri, despre care a zis Domnul prin Daniel (12, 10) şi apoi Însuşi ne-a în­vă­­ţat. Ea este aceea care opreşte să nu se arate Antihrist, sau omul nelegiuirii, decât în vre­­mea în­­­găduită lui de Dumnezeu. Căci pentru mulţimea fărădelegilor, de mult ar fi trebuit Dum­ne­zeu-Tatăl să sfârşească lumea, însă Dumnezeu-Fiul, Cel ce este iubirea de oameni şi de toată fi­­rea, mereu se aduce pe Sine Jertfă sfântă îna­in­tea lui Dumnezeu-Tatăl, mijlocind milosti­vi­rea de la El.

Rabdă Fiul lui Dumnezeu pentru noi o răstignire neîntreruptă; Mielul-Îm­pă­­rat stă mereu che­zăşie înaintea Tatălui, aducându-Se în Jertfă neîncetată ru­gă­minte de mijlocire pentru biata lu­me. Că de n-ar fi sângele Mielului, al În­su­şi Ar­hi­ereului Împărat Iisus Hristos, dat de bună vo­ie şi neîncetat preţ de mân­tu­i­re pentru oameni, stând cu iubire şi părtinire pentru lume, de mult ar fi înecat Dum­nezeu pământul în sângele oamenilor şi l-ar fi ars cu foc (II Petru 3, 7-12).

Deci sângele Mielului din Sfânta Împărtăşanie mai ţine sufletul în oase şi lu­mea în pi­cioa­re. Precum Taina Pocăinţei e un dar al Cerului, sub chip smerit, pentru mântuirea fiecărui su­flet în parte, aşa Sfânta Liturghie, marea Taină, as­cun­­să iarăşi sub chip smerit, mântuieşte lu­­mea sau o fereşte de urgiile Anti­hris­tu­­lui. Iată de ce, toată lumea ar trebui să vină la Sfânta Li­­turghie, că pentru dăi­nu­irea lumii e darul acesta pe pământ.

Ceea ce se poate spune, pe scurt, despre o prea mare Taină a lui Dumnezeu, as­cunsă în Sfân­ta Liturghie, care se săvârşeşte şi în Cer şi pe pământ, şi pentru care mai ţine Dumnezeu lu­­mea, am încercat. Susţin că Sfânta Liturghie este ne­a­se­­mănat mai bogată în taine, care nu se pot depăna pe limba omenească. Dum­ne­­zeu coboară între oameni şi suie oamenii la Sine, pe sca­­ra Sfintei Liturghii”.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)