Monday, September 22, 2014

Reforma monetară în România

Diagnosticul specific situaţiei actuale

- Banii de hârtie şi de credit monetizat utilizaţi astăzi, reprezintă o formă de monedă de dezechilibru, cu o instabilitate inerentă. Moneda utilizată nu este o monedă reală, ci este una nominală, artificială şi falsă, doar un simbol fără niciun conţinut. De aceea, preţurile, costurile, cheltuielile şi veniturile exprimate în bani, devin în mod automat nominale, artificiale şi false. Aici, se află sorgintea unei miriade de probleme de dezechilibru, pe care le putem observa zilnic în toate ţările lumii.
- Utilizarea inflaţiei ca măsură politică pentru contracararea şomajului involuntar de masă.
- Calitatea mediocră sau inferioară a principalelor instituţii ale economiei naţionale (banii, băncile, bursele, bugetul, cursul de schimb valutar, ecologia) nu permite îndeplinirea satisfăcătoare a funcţiilor sociale cerute de o societate şi o economie modernă.
- În anul 2005, BNR a realizat, din păcate, doar o parte a reformei monetare şi anume acea operaţie tehnică numită denominare (corect ar fi să utilizăm termenul denominalizare) şi care a constat în reducerea valorii nominale a leului, pe baza regulii: 1 leu nou = 10.000 lei vechi. Ar fi interesant să aflăm cum a estimat BNR această constantă (10.000) prin care s-a redus valoarea nominală a monedei naţionale!

Scopul reformei – asigurarea stabilităţii monetare şi a stabilităţii preţurilor.


Obiectivele reformei:
 
- Introducerea unui sistem monetar sănătos – etalonul monetar-marfă (aur) – adică, a unui regim monetar cu o singură monedă sănătoasă şi acoperită, adevăratul leu greu; acesta va fi parametrul natural care guvernează automat economia naţională.
- Asigurarea stabilităţii cursului de schimb valutar şi a balanţei de plăţi internaţionale.
- Eliminarea şi interzicerea utilizării inflaţiei ca măsură politică în guvernare!

Soluţia propusă
 
- Stabilitatea monedei naţionale va fi ridicată la nivel de drept fundamental al omului (şi care va trebui să fie introdus în Constituţie ca articol obligatoriu)!
- Crearea unui sistem monetar sănătos, care să aibă un mecanism de funcţionare automată şi care să servească numai interesele economiei naţionale şi numai nevoile cetăţenilor români.
- Moneda, pentru economia naţională, este ca şi sângele pentru corpul uman. Astfel, dacă sângele nu are o anumită puritate şi viteză, atunci corpul se îmbolnăveşte şi nu poate să funcţioneze normal! Similar, când în economia naţională nu circulă o monedă sănătoasă şi cu o viteză normală de echilibru, vom avea o economie naţională nesănătoasă, care va cunoaşte crize.
- O monedă sănătoasă trebuie să îndeplinească următoarele patru funcţii principale:
• Să fie un măsurător monetar precis, obiectiv şi de încredere, pentru determinarea valorilor de schimb în bunuri, valori mobiliare, valută sau servicii (pentru calculul economic).
• Să fie un instrument obiectiv şi de încredere care să faciliteze formarea capitalului prin economii voluntare ale oamenilor, stimulat cu o dobândă adecvată şi în concordanţă cu principiul productivităţii factorului capital.
• Să fie un mijlocitor de schimb neutral.
• Să fie un instrument obiectiv pentru executarea de plăţi şi obligaţii, astfel încât să nu fie avantajaţi nici creditorii şi nici debitorii.
- Introducerea unui leu nou mai greu, acoperit în aur, pentru relaţiile externe şi a unui leu tot la fel de greu, dar acoperit 100% cu produse naţionale valoroase şi standardizate, pentru relaţiile interne. Noua monedă naţională va fi stabilă! Operaţiunile tehnice care vor trebui să fie realizate constau în următoarele:
• Calcularea circulaţiei monetare totale în ziua D (N), compusă din: bilete de bancă în circulaţie, emise de BNR; credite deschise de BNR sub forma de depozite la vedere sau conturi curente în favoarea băncilor private sau altor clienţi români sau străini; depozite la vedere în băncile private sau publice în favoarea agenţilor economici români şi străini; economii la termen în băncile private sau publice.
• Determinarea parităţii oficiale a Leului nou de aur: spre exemplu: 1 Leu nou = 0,0625 gr. aur la o fineţe de 900/1000. Deci, 1 kg aur = 1000 gr / 0,0625 gr = 16000 Lei noi.
• Circulaţia monetară de aur X1= rezervele de aur de la BNR, inclusiv soldurile în valută străină convertibile (dolar SUA, euro, etc.), adică preschimbate în aur x 16000.
• Acoperirea Leului intern (circulaţia monetară-produse) X2 = rezervele de produse naţionale standardizate, aflate în posesia statului şi blocate în ziua D, pentru a servi drept primă acoperire a leului intern, cu o evaluare la preţuri medii internaţionale.
• Calculul proporţiei dintre banii vechi, depreciaţi prin inflaţie şi banii noi, mai grei = N / (X1 +X2). Să presupunem că rezultatul a fost 100 lei vechi = 1 Leu nou.
• Schimbarea leilor vechi pe baza proporţiei calculate anterior. În ziua D, va fi oprită orice emisiune de lei vechi şi se vor schimba lei vechi pentru lei noi în proporţia calculată 100 lei vechi = 1 Leu nou.
• Rezervele de aur vor rămâne blocate pentru a se asigura o acoperire parţială a leului nou, mai greu. Se va calcula o rată specială de convertibilitate, care va fi cu mult mai scăzută faţă noua paritate oficială, atât de scăzută încât mai mult ca sigur, nimeni nu va face uz de această convertibilitate specială. Aurul existent va rămâne la BNR, ca un tezaur naţional pentru vremuri grele!
• După ziua D, orice emisiune de monedă oficială se va face după schema următoare:
- Lei de aur externi, acoperiţi 100%, prin depunerea de aur pentru monetizare şi prin acoperirea costului de batere dacă depunătorul doreşte să aibă monede de aur, pe care le poate întrebuinţa aşa cum doreşte, fără nicio restricţie sau control.
- Lei de aur externi, rezultaţi din exporturi şi concretizaţi în valută străină, se pot vinde liber pentru plata importurilor. Aceştia nu sunt convrtibili în aur imediat, ci numai la data când se încheie balanţa anuală de plăţi internaţionale.
- Lei interni, acoperiţi 100% în produse naţionale standardizate (grâu, porumb, secară, orz, cherestea, vinuri, argint şi alte metale) al căror preţ este exprimat în lei aur (standardul monetar oficial) şi va fluctua liber pe piaţă după legea cereri şi ofertei, produse depozitate în magaziile speciale ale BNR, care emite bilete de bancă speciale până la suma produselor depozitate, minus cheltuielile de conservare şi de înmagazinare pe o perioadă limitată.
BNR va veghea ca cele trei feluri de lei să circule cu aceeaşi valoare pe piaţa internă, lucru posibil, deoarece toate sunt acoperite, respectându-se doar natura proprie a convertibilităţii. Posesorii de lei interni acoperiţi în produse nu pot veni la BNR să ceară aur sau lei externi. Aurul şi leii externi se vând şi se cumpără liber pe piaţă, iar BNR nu are nimic de-a face cu asemenea tranzacţii.
Leii interni au o funcţie principală de mare valoare în economia naţională. Străinii care ar acumula lei interni nu pot cere aur sau lei externi de la BNR. Ei vor fi trataţi în acelaşi fel ca şi cetăţenii români.
Pentru ca cele trei feluri de lei să circule pe piaţa internă la paritate, BNR va putea să ia orice măsuri necesare pentru a împiedica speculaţiile pure din partea străinilor, cât şi a cetăţenilor români.
• Aplicarea imediată a principiului justiţiei sociale în ziua D. În aceeaşi zi D, printr-o proclamaţie a guvernului, se va anunţa că toate preţurile, obligaţiile, veniturile, impozitele, adică toate activele şi pasivele economiei naţionale, sunt reduse în aceeaşi proporţie calculată (100 lei vechi = 1 Leu nou mai greu). Rezultatul va fi: nimeni nu pierde nimic şi nimeni nu câştigă nimic.
- Convertibilitatea leului în aur pe pieţele externe nu prezintă riscul pierderi rezervelor de aur din ţară, deoarece vom avea o convertibilitate de echilibru, diferită de cea oferită de FMI, care se bazează pe credite luate din străinătate (Pentru a obţine credite de la FMI sau de la Banca Mondială, ţările sunt obligate să menţină cursul de schimb faţă de dolarul american la o rată fixă, iar pentru a putea menţine rata fixă faţă de dolar, ele trebuie să aibă rezerve oficiale în dolari, care provin de obicei tot din împrumuturi din străinătate! Pentru a apăra aceste rezerve, ţările sunt forţate să respecte programe de austeritate, cu dobânzi foarte ridicate şi taxe exagerate, măsuri care conduc la stagnare economică). Nu sunt necesare împrumuturi străine, deoarece leul extern, derivat din tranzacţiile internaţionale este convertibil în aur şi cu referire la soldul net datorat la sfârşitul fiecărui an. Mecanismul de autoreglare a cursului de schimb va veghea ca importurile şi creanţele dintr-o ţară oarecare, până la sfârşitul anului, să se echilibreze cu exporturile şi creanţele României, astfel încât niciun gram de aur nu va părăsi ţara!
- Moneda acoperită în aur, nu necesită existenţa unei cantităţi mari de aur, deoarece într-un sistem de echilibru general stabil, există un mecanism de auto reglare a cursului de schimb al valutelor străine, în jurul parităţii oficiale a leului extern, acesta servind numai ca măsurător constant şi echitabil al valorilor de schimb în tranzacţiile de import şi export, iar nu ca mijloc de plată.

Avantajele aplicării reformei


- Reforma monetară reprezintă capul de pod care duce la şi sprijină rezolvarea celorlalte probleme/ dezechilibre de bază.
- Reforma monetară nu costă nimic, curăţă inflaţia produsă de leul de hârtie şi de credit monetizat până la rădăcină şi introduce un leu nou real, scoperit în aur şi diverse produse naţionale standardizate şi conservate în magazii speciale ale BNR!
- Etalonul monetar-marfă (aur) constituie o modalitate de protecţie a cetăţenilor ţării împotriva guvernelor risipitoare. El face independentă cantitatea de bani corespunzătoare lui de politicile guvernului şi a partidelor politice şi încurajează aplicarea unor politici economice sănătoase.
- Moneda acoperită 100% în aur sau în alte produse naţionale standardizate este moneda reală care nu mai poate fi manipulată de tehnocraţii sau de politicienii aflaţi la guvernare, închizându-se astfel principala supapă de corupţie politică! Ea va îndeplini şi funcţia de parametru natural, care rămâne constant (adică, rămâne întotdeauna egal cu 0,0625 gr aur) şi perfect stabil, pentru întreaga economie naţională.
- Noua monedă asigură măsurarea precisă a valorilor de schimb în tranzacţiile comerciale şi fi-nanciare, atât pe piaţa internă cât şi pe aceea externă. Ea fiind neutră simultan pentru partenerii unei tranzacţii, va elimina definitiv fenomenul de exploatare a omului de către alţi oameni sau de instituţii naţionale sau străine.
- Interzicerea şi eliminarea banilor de hârtie va conduce la distrugerea originii răului social, caracterizat prin şomaj, inflaţie şi economii forţate (adică, economii expropriate ilegitim fără nicio despăgubire echitabilă).
- Calculul economic va fi sănătos şi de încredere, iar politicile economice vor fi caracterizate prin constanţă şi predictibilitate.
- Leul intern, acoperit în diverse produse naţionale asigură: evitarea crizelor financiare şi economice (inflaţie, deflaţie, şomaj); formarea de capital real, adică a economiilor voluntare şi productive; stimularea unei dezvoltări economice echilibrate în toată ţara.
- Preţurile vor fi stabile, reale şi de echilibru.

No comments:

Si Deus nobiscum, quis contra nos?
Îndrăzneşte să cunoşti!
Ducit Amor Patriae
Tot ceea ce este necesar ca răul să triumfe este ca oamenii buni să stea cu mâinile în sân.
(Edmund Burke)
Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare! (Albert Einstein)
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar. (Peter O`Toole)
Modestia este, faţă de merit, ceea ce este umbra pentru figurile dintr-un tablou: îi dau forţă şi relief. (La Bruyere)
Maestru este numai acela care este dăruit cu harul de a învăţa pe alţii. Cu adevărat maestru este numai cel care, având el însuşi multă bogăţie sufletească, ştie să dea tot, ştiinţă, pricepere şi suflet, fără intenţii preconcepute şi fără să aştepte nimic în schimb. (Octavian Fodor)

Talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one else can see. (Schopenhauer)
We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. (Aristotle)